Alle bilder (25)

Gustav Vigelands Vei 24, Oslo

Gustav Vigelands Vei 24 – Den Engelske Park – 7 store eksklusive byleiligheter i parken – prosjektlansering 23.05 kl. 14-16

Gi bud Bestill prospekt
Solgt
Prisantydning
13 300 000,-
Primærrom
121 m2
Antall soverom
3
Del annonse

Nøkkelinformasjon

Prisantydning
13 300 000,-
Omkostninger
3 422,-
Fellesutgifter
35,-
Antall soverom
3
Primærrom
121 m2
Bruksareal
131 m2
Tomt
2275 m2
Adresse
Gustav Vigelands Vei 24
0274 Oslo
Etasje
1
Gårds- og bruksnummer
3 / 495

Meglere

Partner / Megler MNEF
92 69 50 90
db@sem-johnsen.no
Advokat/Megler
Selge egen bolig?
Kontakt megler her


Les mer om boligen

Åpne alle faner

Kjøpsomkostninger

Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi, ca. kr 677,- pr. kvm BRA. Gebyr for tinglysning av skjøte, f.t. kr 525,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån, f.t. kr 727,- pr. obligasjon inkl. attest. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Hver seksjon vil måtte påregne å innbetale til sameiet et beløp tilsvarende 2 ganger månedlige felleskostnader som likviditet til sameiet i oppstartsfasen.

Faste løpende kostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil blant annet avhenge av hvilke ytelser sameiet rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for disse ytelsene. Det er laget et budsjett for sameiets drift. Basert på dette budsjettet vil felleskostnadene beløpe seg til ca. kr 35- til kr 40,- pr. kvm BRA/mnd.
Fellesutgiftene skal dekke blant annet felles forsikring, kommunale avgifter, forretningsførsel, drift, vedlikehold og renhold av fellesarealer/utomhusarealer (vaktmester/gartner). Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling. Kjøper vil være forpliktet til å dekke sin forholdsmessige andel av sameiets fellesutgifter iht. til eierseksjonsloven og sameiets vedtekter. Det presiseres at driftsutgifter for garasje fordeles likt pr. parkeringsplass. Energi til varme og gass til hver seksjon fra fellesforsyning, fordeles etter målt forbruk over eget forbruksregnskap. Estimert månedlig kostnad til dette vil være avhengig av bruksmønster. Beløpet innbetales månedlig som en forskuddsvis, a-konto innbetaling. Seksjonseier må i tillegg dekke strømabonnement, innboforsikring, abonnement for internettilgang, eiendomsskatt og alle øvrige kostnader relatert til egen seksjon.
Oslo kommune har innført eiendomsskatt. Eiendomsskatten er ikke fastsatt for leilighetene i prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at satsen for eiendomsskatt blir fastsatt årlig av bystyret. Eiendomsskatten vil derfor kunne variere fra år til år. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsskatten vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.
Øvrige kostnader som forsikring, strøm, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Forretningsførsel

Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på vegne av sameiet før konstituerende sameiermøte. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn.

Garantier

Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova §12, og selger plikter å stille bankgaranti så snart forbehold er opphevet på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Selger skal stille garanti så snart forbehold er hevet. Blir ikke dette gjort, kan kjøper gi selger et skriftlig varsel med en frist på minst ti virkedager til å rette forholdet. Har selger heller ikke innen denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med Bufl § 12, har forbrukeren rett til å heve avtalen. Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger.

Avbestilling

Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer kjøper måtte ha gjort skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper.

Eierform og organisering

Eierseksjonen vil tilhøre et sameie som også omfatter garasjeanlegg. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Forholdet reguleres av vedtektene, ref. punktet «Avtalemessige forhold» over. Selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele parkering og sportsboder på den måten som for selger anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert, eller som tilleggsareal til den enkelte seksjon. Leilighetene i 1. etasje vil ha en nærmere bestemt del av tomten som sitt private uteareal, tinglyst som tilleggsdel til seksjonen. Areal fremkommer på salgstegninger for leilighetene i plan 1. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. De andre sameierne har, i henhold til Eierseksjonslovens § 25, panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet.

Tilvalg og endringer

Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg til boligene. Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum og innenfor et definert utvalg i henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale, om ikke annet blir bestemt. Eventuelle tilvalgsbestillinger innbetales til meglers klientkonto, og betales sammen med resterende kjøpesum senest 1 uke før overtagelse. Endringer ut over de som fremkommer i tilvalgbrosjyren må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse,
forskrifter eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform og plassering av vann og avløp. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må interessent/kjøper være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne mener skal være mulig å få levert av selger.
Konferer megler for nærmere informasjon. Alle kostnader forbundet med tilvalg skal være innbetalt før overtagelse.

Forbehold

Byggestart er avhengig av et tilfredsstillende forhåndssalg (minimum 50% av prosjektets totale salgsverdi). Videre er byggestart avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i god tid før planlagt byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid, herunder også innhenting av rettigheter knyttet til etablering av infrastruktur på/over nabogrunn, og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/ internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til dette.
Alle illustrasjoner, 3D perspektiver, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, så som f.eks. lamper, og det vil derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Innvendige 3D-perspektiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike boliger og gjenspeiler ikke en aktuell leilighet.
Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om selgers rett til endringer som er hensiktsmessige og/ eller
nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen.
Selger står fritt til å endre boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall boliger. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/ kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere boliger til samme kjøper. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Det vises for øvrig til Lov om eierseksjoner § 22. Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standard kjøpekontrakt og budskjema/midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg.
Selgers standard kjøpekontrakt forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kjøpekontrakten som følge av offentlige krav m.m. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas
forbehold om dette i budskjema/midlertidig kjøpekontrakt. Ved eventuell endring i eierskap eller navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 25.000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller meglers underleverandør. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og salgsoppgave.

Lovgrunnlag

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Den Engelske Park

Hvem vil ikke bo i en engelsk park? Noen sier at navnet bare har blitt til på folkemunne, kanskje fra et forelsket par som satte seg på benken mellom trekronenes lune hvile, midt i det grønne. Litt hemmelig, et sted man kan oppdage, eller gå glipp av. Men navnet levde videre blant familiene i nærområdene Frogner, Madserud og på Silkestrå – vi tror det er følelsen området skaper, som kommer til å lokke deg til å lese videre: følelsen av å bo i Den engelske park. Å bo som nær nabo til herskapelige Skøyen Hovedgård, i leiligheter som er bygget i harmoni med omgivelsene med en sømløs overgang mellom inne og ute. Å flytte inn i arkitektur som har tilpasset seg sine fine omgivelser og latt seg inspirere av Vigelandsparkens
materialvalg. Hverdagen i Gustav Vigelands vei begynner med å våkne til et rikt fugleliv i edelløvskogen med nattergal og kattugle. Sett føttene på parketten med klassisk fiskebensmønster og velg hvilken terrasse du vil ta morgenkaffen på. Generøse planløsninger, de fleste soverom har eget bad, og hver eneste utsikt er grønn. Skøyen skole ligger et steinkast unna, er en av landets beste og har Frognerparken som skolegård.
Velkommen til Den engelske park. Eller, om du insisterer: Velkommen til Gustav Vigelands vei 24.

Arkitektens beskrivelse

Gustav Vigelands vei 24 har en unik beliggenhet mellom Casinetto og Skøyenparken, Den engelske park. Tomta har borettslaget og adkomsten i ryggen og henvender seg mot sola, parken og stillheten i vest – med nydelig, grønn utsikt til gamle, flotte løvtrær. Ved innpassingen av et nytt bygg på tomta har det vært viktig at dette tilpasser seg det omkringliggende Casinetto. Det nye bygningsvolumet er i form en enkel lamell plassert slik at den følger retningen til de tilstøtende husene, og fyller nærmest et hull i den eksisterende strukturen. Utenpåhengte balkonger, et skrått utstikkende tak og liggende trekledning på deler av fasaden er ytterligere elementer som knytter det nye til det eksisterende. Men det nye bygget er også gitt en egen karakter med særegne kvaliteter. Bygningen ligger mer for seg selv, lenger inn i parken, med en egen opparbeidet tomt. Bygget har bare tre etasjer, mot de bakenforliggende husenes fem. Bearbeidede detaljer gir en enhetlig material- og fargepalett. Gavler og inngangsparti er tenkt kledd med kobber, som vil gi bygget en eksklusiv karakter. Balkongene har primært glassrekkverk for maksimal utsikt. Vinduer og balkongdører har god høyde og går helt ned til gulvet for å viske ut skillet mellom inne og ute og gi alle rom godt og mye lys. Husets syv leiligheter har alle ryddige og åpne planløsninger og er hver for seg gitt de beste kvaliteter ut fra sin interne beliggenhet.
29.03.2017 – Lund Hagem arkitekter

Høydepunkter

Visjonen er tydelig når du ser bygningene: å tilby store, romslige leiligheter med unik beliggenhet. Fasaden er i patinert ask med detaljer i resirkulert kobber – alt i gjenkjennelig strek fra Lund Hagem Arkitekter. Alle inngangsdører har kodelås, innbruddsalarm og kameraovervåkning. Parkeringsgarasje er en selvfølge med vannbåren varme i nedkjøringen, handleposene tar du med opp i den stillegående heisen. En del av visjonen, det også!
Selv med en imponerende romfølelse og all uteplass du kan drømme om, har du kanskje noe med deg du er glad i? Derfor har du 10 timer til rådighet med din egen interiørarkitekt inkludert, for å skreddersy hjemmet ditt til din personlige stil – og det maleriet du elsker. Å føle at du trives, er også å få plass til tingene du liker.

Beliggenhet

Lyst på armslag og å kunne puste fritt – midt i Oslos beste strøk? Vil du spasere hjemmefra og handle i eksklusive nærbutikker uten å selv bo midt i trafikken? Gustav Vigelands vei ligger mellom stilrene og sjønære Karenslyst, Skøyen, Frogner og Majorstuen, midt i «det gamle området» for villabebyggelse som grenser inn mot Frognerparken. Her sykler du gjennom parken på vei til jobb, du finner apotek, lege og vinmonopol rett rundt hjørnet, eller du kan ta trikken ned til Frogner for å finne akkurat den kule lampen du ønsker deg. Flytoget går fra Skøyen til Gardermoen. På vei hjem forsvinner bygatene bak deg når du dukker inn i det grønne, til et sted der det sjelden bygges nytt. Men så er omgivelsene tatt hensyn til av både arkitekt og byggherre; du bor tross alt på et sted regulert som naturområde. Her er du med på å ta vare på bevaringsverdige lønnetrær, her flyter hagen over i skogen og snor seg videre til en skolevei inn i Frognerparken. Og etter skole eller jobb venter en stor leilighet på dere, med sjenerøse vindusflater mot vest, luftige stuer og gasspeis. Bruken av patinert ask, resirkulert kobber, granitt og de sorte detaljene er inspirert av funkisperioden og livsverket til Vigeland – altså din nærmeste nabo.
Karenslyst og Skøyen er ditt nye nærområde – om du velger den himmelretningen. I så fall kan du gå rett ned Prinsessealléen, og snart er du i Karenslyst allé med alt fra Elixia til Maschmanns Matmarked, med nybakt bondebrød, mørt kjøtt og fantastisk service. Her er det også store, fine dagligvarebutikker, og i enden av det hele ligger Frognerkilen med duvende seilbåter. Badestrendene på Bygdøy er bare en liten joggetur unna. Tar du peiling på Frognerparken istedenfor, kan du gå opp forbi kirken og velge Skøyen med sine små turstier, sin grønne villabebyggelse og et hyggelig lite shoppingsenter ved Hoffsveien. Eller ta til venstre for hovedporten og velg Majorstuen og Oslos handlegate nummer én: Bogstadveien med
sko, smykker og alle merkene som gjelder akkurat nå. Men enda mer sjarmerende er det kanskje å spasere gjennom parken til høyre, til Frognerveien eller Bygdøy allé, og oppleve nærbutikkene, de små eksklusive forretningene med ost eller delikatesser, vakre jugendgårder og kule restauranter side om side. Eller ta trikken rett ned til Niels Juels gate til utepils eller supersunn juice og smoothie. Lørdag er det bruktmarked på Vestkanttorget, og søndag er det selvfølgelig Vigelandsparken som gjelder – hvis det ikke er vinter og du går på ski igjennom parken og tar Frognerseterbanen opp i høyden. Nei – det blir ikke lett å matche dette på andre visninger.

Innhold

LEILIGHET 101 – Attraktivt beliggende hageleilighet i 1. etasje, med privat inngangsparti. Leiligheten ligger på enden, er gjennomgående i bygget og har lys fra tre sider. Dette er den
leiligheten i prosjektet med flest antall kvm terrasse/hage. Bod i kjeller og som del av vaskerom i leiligheten.

Standard

Gulv i leiligheter
I områder med parkett leveres 20 mm eik prima, lagt i fiskeben med 1 planke bredde ramme mot vegg. Gulvlist i malt MDF, 15*170 mm.
I entrè legges fliser av typen Casa dolce casa, Pietre/3-Limestone coal, 400*600 mm, lagt forbandt, eller tilsvarende flis fra annen leverandør. Gulvlist i malt MDF, 15*170 mm.
På badet leveres fliser av typen Living Ceramic, Bera Beren, light grey eller coal, 600*600 mm eller tilsvarende flis fra annen leverandør.
På gjestetoallett leveres samme type flis som på bad.
Vegger og tak i leiligheter
Innvendige betongvegger leveres helsparklet og malt. På innside klimavegg, og begge sider av innvendige skillevegger monteres det plate bak gipsplate, evt. 15 mm ultrabord gipsplate for enklere montasje av bilder og kunst mv. Gipsplate i tak og vegger blir helsparklet og malt.
På badet leveres fliser av typen Living Ceramic, Bera Beren, light grey eller coal, 600*600mm eller tilsvarende flis fra annen leverandør.
På vegg med servant legges flis opp til himling. Heldekkende speil over servant i rommets bredde, istedenfor flis. For øvrig sparklet og malt gips.
Gipsplatehimlinger leveres med 2 platelag à 12,5 mm, sparklet og malt.
Dører og listverk
Dører leveres som massive MDF dører. Gerikter leveres i malt MDF. For leiligheter i plan 2 og 3: Mellom entrè og hall, samt mellom hall og kjøkken leveres glassdører med sortlakkert metallramme.
Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredning fra Kvänum i Lindöserien, malt askgrå. Farge kan endres. Omfang og innredningsdetaljer vil fremgå av egne kjøkkentegninger. Hvitevarer leveres fra Miele og Gaggenau. Miele leverer oppvaskmaskin, og Gaggenau leverer induksjonstopp, kombiskap og stekeovn. Benkeplate i Cæsarstone Pietra grey, 20 mm. I kjøkken der koketopp er plassert på kjøkkenøy leveres ventilator av typen Fjäråskupan Kub. I kjøkkender koketopp er plassert langs vegg, leveres ventilator av typen Fjäråskupan Diskret 79.
Innredning på hovedbad
Innredning fra Kvänum i Lindöserien, malt askgrå. Innredningen leveres med eikeskuffer. Benkeplate i Cæsarstone, Clamshell. Duravit Vero porselensservant, underlimt.
Innredning på gjestebad
Innredning fra Kvänum i Lindöserien, malt askgrå. Innredningen leveres som skap med hyller. Benkeplate i Cæsarstone, Clamshell. Duravit Vero porselensservant, underlimt.
Garderobe
Garderobeinnredning fra Kvänum i Lindöserien, malt Askgrå. Skap til hall og soverom har dører i samme utførelse som kjøkken. Innvendig hvit eller grå melamin. Skap i walk-in garderobe (leiligheter i plan 2 og 3) er åpne, og malt innvendig. I entré leveres eikehylle med klesstang. Det vil bli innkalt til eget kundemøte hos Kvänum for avklaring av eventuelle ønsker om tilvalg.
Vaskerom/innvendig bod/teknisk
Leveres med vaskekum i stål 50*70 cm, Intra eller likeverdig. Blandebatteri av typen Oras. Opplegg for vaskesøyle; vaskemaskin og tørketrommel i høyden. På gulv leveres vinyl, type Pearlazzo eller tilsvarende.
Vaskerom bygges med et tungt flytende gulv i betong på trinnlydsplate av mineralull, adskilt fra veggkonstruksjon. Rundt vaskerom og tekniske rom med tekniske installasjoner er det vegger med splittet stenderverkskonstruksjon og isolasjon for å skjerme omkringliggende rom fra støy. Det monteres lyddør til vaskerom og teknisk rom i leilighetene.
Gasspeis
Det leveres gasspeis i hver leilighet av typen M-Design Luna panorama 1300 DC Diamond eller tilsvarende med bredde ca 1 meter. Peisen monteres med sokkel og til tak med brannmurplater, og overflaten pusses og males som vegg. Felles nedgravd gasstank, og eget abonnementskap med gassmengdemåler, regulator og avstengningsventil for hver leilighet.
Terrasser/balkonger
Balkonger og markterrasser leveres med terrassegulv av trykkimpregnerte terrassebord 36*148 mm, og oppbygget med tilfarere i impregnert virke. Skillevegger mellom markterrasser leveres i, laminert, matt glass. Rekkverk på balkonger er fast innspent glass, laminert. Firkantet håndløper med farge og materiale som utside vindu. Tette gavler på rekkverk er fast innspent konstruksjon, kledd med aluminium på 2 sider.
Boder i kjeller
Betongvegger i sportsboder er helsparklet og hvitmalt. Rom for sportsboder leveres med skillevegger med bindingsverk kledd med kryssfiner på hver side. Leveres umalt. Dører leveres med furukarmer og dørblad i kryssfiner. Låsekasse for systemnøkkel.
Felles gang/trappeløp
Felles trapperom utføres med gjennomfarget puss med fin struktur på vegg. Innside bindingsverk mot øst kles med eik bordkledning, montert på bakenforliggende OSB plate. På gulv legges det iddefjordsgranitt i fallende lengder og bredder. Hovedtrapp leveres som betongkonstruksjon, belagt med Iddefjordsgranitt. Brystning i trappehøyde har overflate med eik på alle sider rundt innspent konstruksjon.
Heis
Det leveres heis med heisfront/døromramming i børstet stål. Gulv i heisstol som gulv i trapperom. Heisstol med speil på minimum en vegg over rekkverkshøyde. Håndløper på alle 3 sider. Diffus belysning langs vegger og LED spotlights i tak. Innfelt høyttalende/nødtelefon plasseres i tablået med kalleknapp og separat plassert mikrofon og høyttaler. Heisene gjøres stillegående ved tiltak som vibrodempere og glidesko.
VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER
Balansert ventilasjon
Eget ventilasjonsaggregat leveres i hver leilighet. Tilluft i oppholdsrom, og avtrekk på kjøkken og bad. Kjøling i stue og soverom.
Sanitær
Vasker og toalett leveres i hvit porselen fra Duravit eller tilsvarende. Toaletter er vegghengt med skjult sisterne, og toalettsete med soft-close-løsning.
Det leveres ett-greps blan debatteri av god kvalitet fra Hans Grohe, Oras eller tilsvarende.
Sprinkelanlegg
Alle leiligheter sprinkles etter boligsprinkler standarden NS Insta 900, mens kjeller og felles trapperom sprinkles etter NS 12845.
ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER
Belysning
Det vises til egen belysningsplan, og elektrotegning for oversikt over omfang på levert belysning, samt stikkontakter.
TV og datauttak
Det vises til egen tegning for oversikt over omfang og plassering av uttak.
Det er som et utgangspunkt klargjort for uttak for tele/spredernett i følgende rom:
Hovedsoverom (1), soverom (1), stuer i plan 2 og 3 (2), stuer i plan 1 (1), kjøkken (1), bibliotek ved hovedsoverom i plan 2 og 3 (1), samt 2 punkt for WiFi-sender pr. leilighet.
El-varme
Det leveres elektrisk gulvvarme i baderom. For leiligheter i plan 3 leveres varme under eller foran alle vinduer hvor det er stor takhøyde. Det leveres håndkletørkere i alle bad.
Smarthus
Alle leiligheter får et enkelt smarthussystem av typen Micro Matic KNX eller tilsvarende. Smarthussystemet ivaretar styring av belysning, ventilasjon og solavskjerming i leilighetene.
Porttelefon
Det leveres porttelefon med fargeskjerm til alle leiligheter, og 2 stk svarapparater til alle leiligheter plassert ved inngangsdør og på kjøkken.
Utvendig solavskjerming
Vinduer i plan 3 med unntak av byggets nordfasade leveres med utvendig solavskjerming av typen Beufort ZIP Screen eller likeverdig med bærende styreskinner, samt kassett for duk i korrosjonsbestandig aluminium. Duk av typen Serge utvendig screen, eller likeverdig. Solavskjerming utføres med automatisk styring pr. leilighet, med mulighet for manuell overstyring. Det leveres ikke utvendig solavskjerming i plan 1 og 2.
SIKKERHET
Det leveres adgangskontrollanlegg, og innbruddsalarm tilknyttet vaktselskap. Adgangskontrollen er basert på kodebrikker samt kodelåstastatur på følgende dører: Hovedinngang trapperom, inngangsdør til leilighet, dør til bodanlegg i kjeller, samt fra trapperom til garasje. Det leveres kameraovervåkningsanlegg som dekker utvendige arealer ved hovedinngang/trapperom, og port til garasje, samt innvendig i garasje.
TILVALG OG ENDRINGER
Det utarbeides en egen tilvalgsliste med tidsfrister for valg av alternative leveranser. Prosjektets interiørarkitekt, Metropolis arkitektur og design AS har i tillegg utarbeidet tre alternative designforslag for leilighetene. Kjøper vil bli invitert til eget kundemøte for gjennomgang av eventuelle ønsker om tilvalg, og vil i denne sammenheng ha inntil 10 timer til fri disposisjon hos interiørarkitekt, Metropolis arkitektur og design AS. Dette kan med fordel kombineres med kundemøte hos Kvänum for eventuelle ønsker om tilvalg til kjøkken, garderobe og bad.

Byggemåte

Prosjektet oppføres i henhold til TEK10, gjeldende på tidspunkt for søknad om rammetillatelse pr. oktober2014. Rammetillatelse ble gitt 13. mars 2015. I forbindelse med endringer av prosjektets fasader m.m. ble det i februar 2017 søkt om endring av foreliggende rammetillatelse. Endringssøknaden er p.t. ikke ferdig behandlet, og dette kan medføre endringer av prosjektet.
Miljø
Det legges vekt på å oppnå gode miljøkvaliteter i prosjektet, både ved materialvalg og gjennom utførelse. Det etterstrebes bruk av materialer og produkter som er fremstilt med forsvarlig energibruk og lite forurensning.
Leilighetene vil få en energiklassifisering på minimum klasse C.
Lydisolering
Generelt legges det opp til en lydteknisk ytelse som på de flesteområder er bedre enn minimumskravene.
Skillevegger mellom leilighetene
Veggene utføres i 250 mm plass-støpt betong/Conform, og det bygges en frittstående påforingsvegg på den ene siden av leilighetsskillevegger.
Innvendige skillevegger
Det benyttes isolasjon med steinull i alle vegger for å sikre en høyere grad av lydkomfort.
Dekker mellom leilighetene
Etasjeskiller mellom leilighetene vil være av 250 mm plassstøpt betong. På undersiden av dekkene vil det være en nedforet gipsplatehimling. Det er mineralullfylt hulrom over gipsplatene. Downlights vil perforere gipsplatehimlingen, og svekker himlingens lydisolasjonsegenskaper noe.
Som overgulv er det følgende oppbygging
• Parkett 20 mm
• Gulvspon eller en påstøp med med varmesløyfer
• Trinnlydplate
• Betongdekke
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Tekniske installasjoner
Det kan forekomme endringer i plassering av tekniske installasjoner, herunder føringsveier/kanalplassering/nedforinger som følge av videre detaljprosjektering. Det vil være nedsenket himling i entrè, hall, bad, vaskerom/bod, og walk-in-garderobe, samt i deler av kjøkken for innpassing av tekniske anlegg og føringsveier. Himlingshøyde i nedforede områder er 220 cm.
Tilgjengelighet
Alle leiligheter tilfredsstiller kravene for tilgjengelig boenhet iht. TEK 10.
Bæresystem
Bæresystemet utføres i plass-støpt betong/Conform. Det vil si bærende dekker, vegger, bjelker og søyler. Balkongene og trappene kan bli utført i prefabrikerte betongelementer.
Fasader og tak
Yttervegger utføres i hovedsak som isolerte bindingsverksvegger med plate – og trekledning. Byggets gavlfasader og fasade rundt trapperom kles med kobber. Byggets langsider kles med liggende tre panel med trevirke som gir ønsket holdbarhet og utseende. Tak utføres i støpt betong, eller som lett-tak-konstruksjon, tekket med papp, og glasstak over deler av trapperom.

Noen ord fra interiørarkitekten

Rett i utkanten av Vigelandsparken bygges det syv leiligheter over tre plan i et hyggelig nabolag med gode rammer for en frisk tilværelse. Her bor du i grønne og rolige omgivelser. Noen av leilighetene har også direkte tilgang til hage. Planløsningen er åpen og luftig, men samtidig har vi vært opptatt av å skape intimitet rundt de enkelte sonene. Her finner du gjennomtenkte og praktiske løsninger – et godt sted å komme hjem til, et godt sted å være.
Leilighetene er beriket med mye dagslys, som jo er noe av det vi verdsetter mest i hverdagen, og som gir en luftig atmosfære. Dørene går til himlingen, og gulvlistene er ekstra høye – begge deler for å understreke det moderne og samtidig klassiske uttrykket. Kjøkkenløsningene er åpne med gjennomtenkte arbeidssoner som innbyr til både matlaging og sosialt samvær. Kjøkkenet glir naturlig over i oppholdsrommet og blir en del av en helhet.
Leilighetene har gode soverom med tilhørende bad og praktiske, innebygde garderober som skaper en samhørighet og helhet. De bygningsmessige detaljene understreker de gode materialvalgene og den gjennomgående høye kvaliteten i hele prosjektet.
Materialene står i relasjon til både arkitekturen og området, ikke minst Vigelandsparken. Her får du kvalitet i alle ledd – fra det flotte kjøkkenet til den klassiske, fiskebensmønstrede lamellparketten i alle leilighetene. Inngangspartiet får sorte detaljer og den samme tidløse iddefjordsgranitten som du finner i Vigelandsparken.
Gustav Vigelands vei 24 er skapt for det gode liv. Her bor du tett inntil Den engelske park og Vigelandsparken samtidig som du har kort avstand til kollektivtransport og gode shoppingmuligheter og serveringsteder like i nærheten.
31.03.2017 – Metropolis Interiørarkitekter

Overtagelse og innflytting

Antatt overtagelse er 2. kvartal 2019. Dette under forutsetning av byggestart 3. kvartal 2017. Ved senere byggestart endres overtagelsestidspunkt tilsvarende. Med byggestart menes fra det tidspunkt byggearbeidene på bygget faktisk igangsettes. Gravearbeider i grunnen er ikke å anse som byggearbeid. Overtagelsestidspunkt er basert på et foreløpig estimat, og endelig dato vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold i denne salgsoppgave). Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom iverksettelse av byggeprosjektet ikke er igangsatt innen 1.2.2018. Ved frafall av Selgers forbehold vil siste frist for overtagelse bli meddelt skriftlig. Siste frist vil bli gitt innenfor tidsrommet på en måned. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig ca. 10 uker før overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtagelsesdato. Denne bestemmelse medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn måneden selger meddelte som siste frist. Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en elektronisk håndbok som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/ firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider/produkter.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet.
Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Tomt

Eiet tomt i dag på ca. 2 275 kvm iht. arealbekreftelse fra Oslo kommune.
Tomten grenser til Skøyenparken (Den Engelske park) som er under regulering til naturområde (se for øvrig informasjon under Salgsoppgave
og viktige opplysninger). Naturområdet vil i henhold til reguleringsforslaget strekke seg noe inn på tomten, og det vil være restriksjoner på fjerning, skjøtsel og ivaretakelse av vegetasjon innenfor dette området. 4 trær er i planforslaget angitt som spesielt bevaringsverdige, og det kan ikke påregnes tillatelse til fjerning av trær innenfor område forslått som naturområde (side 136). For øvrig opparbeides tomten med en blanding av trær, busker, gressplen, storgatesten, skiferplater og støttemurer. Det er utarbeidet en egen utomhusplan som illustrasjon for opparbeiding av tomten.

Parkering

Parkeringsgarasjen bygges med minste frie høyde i parkeringsarealer på 2,20 m fra ferdig gulv. Betongvegger i sluse, garasjeanlegg, teknisk- og vaktmesterrom i kjeller er helsparklet og hvitmalt. Gulv utføres med betongheller, støp eller støpe-asfalt. P plasser merkes. Garasjehimling monteres under betongdekke med 250 mm steinull i alle rom unntatt trapperom. Det installeres vannbåren gatevarme i full bredde i nedkjøring til garasje. Ved innkjøring til garasje monteres trafikklyssystem med rød- og grønn signallampe inne og ute. Sykkelstativ for 18 sykler i parkeringsareal. 8 stk. 32 A,
ladepunkt for el-biler.

Adkomst

Eiendommen har kjørbar adkomst via gangvei fra Gustav Vigelands Vei, sikret ved dispensasjon i rammetillatelse, og tinglyst adkomstrett over gnr 3, bnr 494 for inntil 7 leiligheter og 11 parkeringsplasser. Den tinglyste adkomstrett over gnr 3, bnr 494 er stadfestet ved dom i Borgating lagmannsrett i forbindelse med tidligere klagesak fra Casinetto Borettslag. Det henvises for øvrig til rammetillatelse som kan fås ved henvendelse til megler.

Oppvarming

Bygget oppvarmes med fjernvarme levert av Hafslund. Det leveres vannbåren gulvvarme i alle soner i alle leiligheter med unntak av baderom hvor det leveres elektrisk gulvvarme for å optimalisere temperaturkontroll. Mulighet for individuell temperaturregulering for hvert rom via KNX-systemet. Leilighetene blir ventilert med ventilasjonsaggregat plassert i intern bod/teknisk rom i hver leilighet. Det etableres eget ventilasjonssystem som
betjener kjeller og felles trapperom. Det leveres komfortkjøleanlegg for leilighetene i stue og soverom.

Skoler

Skøyen Skole 1-7 Kl 0.3 Km
Majorstuen Skole 1-10 Kl 1.6 Km
Sollerudstranda Skole 8-10 Kl 4.4 Km
Øraker Skole 8-10 Kl 12 5.1 Km
Fagerborg Skole 8-10 Kl 4.1 Km
Oslo Private Gymnasium  6 Km
Hartvig Nissens Skole 2.8 Km
Casinetto Barnehage 1-5 År 0.1 Km
Casinetto Borettslags Barnehage 2-5 År 0.2 Km
Monolitveien Barnehage 1-5 År 0.3 Km

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøte og koster mellom kr 3 900,- og 9 200,- avhengig av boligtype. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Betalingsbetingelser

Det skal innbetales et depositum på 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse. Depositumet utgjør kjøpers sikkerhetsstillelse for oppfylling av kjøpet, jfr. bustadoppføringslovens § 46. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet Selger under forutsetning av at Selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger og tilvalg) skal innbetales til meglers klientkonto senest én uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av boligen. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle
økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte delinnbetaling, herunder også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers mislighold.

Adgang til utleie

Kjøper får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut til boligformål.