Poppelhagen B109

Poppelhagen B109

Nøkkelinfo

 • Pris
  7.500.000,-
 • Totalpris
  7.571.967,-
 • Fellesutgifter
  2.969,-
 • Bruksareal
  75m2
 • Primærrom
  73m2
 • Soverom
  2
 • Etasje
  1
 • Boligtype
  Leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon

Finn Bragnes

Eiendomsmegler/Partner

Megler: Finn Bragnes

Iga Okon

Eiendomsmegler

Megler: Iga Okon

Kort om eiendommen

Poppelhagen - Sæter - Nordstrand

Byggemåte

Salget av Poppehagen, boligprosjektet midt på Sæter, som mange har ventet på lenge er i gang. Alle leiligheter selges til faste priser.

Bak utbyggingen står Neptune Properties og Monolith Properties. Dette er 2 selskaper som har lang erfaring fra andre boligprosjekter.

Poppelhagen blir boliger som gir næring til et godt liv, inne som ute. De 121 leilighetene er moderne, lettstelte og gir en god romfølelse. Hagen er frodig og raus som en klassisk villahage på Nordstrand skal være. Den bevaringsverdige hagevillaen har innholdsrike fellesrom kun for deg som bor i Poppelhagen. Og vi har verdens beste nabolag med sjarmerende butikker, et levende torg og hyggelige mennesker som hilser på hverandre.

Leilighetene bygges etter TEK 17. Vegger består av betong eller stenderverk av stål/tre kledd med gips som er sparklet og malt. Innervegger i lett konstruksjon leveres med isolasjon, med unntak av vegger med skyvedør. Alle himlinger er i gips eller sparklet betong. Innvendig takhøyde er ca. 250 cm. Rom med downlights og/eller tekniske føringer kan ha nedforet gipshimling, eventuelt innkassing av tekniske føringer. Både nedforet gipshimling og eventuell innkassing er sparklet og malt. I rom med downlights eller tekniske føringer kan takhøyden være minimum 220 cm.

Vinduer, balkong- og terrassedør leveres med energiglass, hvite innvendig og i henhold til arkitektens fargevalg utvendig. Utførelse, inndeling, åpningsfelt og slagretning avhenger av hvilke tekniske krav de enkelte vinduer har, herunder i forhold til støy, brannkrav osv. Det kan forekomme nivåforskjell/terskel mellom rom, og fra innvendige arealer til balkong/ takterrasse/markterrasse. Dette gjelder spesielt for leilighet A 501. Leilighet A 501 vil leveres med innvendig rampe for å tilfredsstille TEK 17. Kjøper kan fjerne rampen etter overlevering dersom det er ønskelig.

Moderne vinduer isolerer langt bedre enn eldre vinduer, noe som fører til at vinduene blir kaldere på utsiden fordi varmen ikke trekker ut. De kalde utvendige flatene kan gi kondens på utsiden av vinduet. Innvendige dører modell Kompaktdør - S 0500-N klassisk hvit. Karmer i klassisk hvit og dørvridere i børstet stål. Dør mellom entré/gang og stue/kjøkken leveres med glass. Dørterskel i tilnærmet samme farge som parketten. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.

Vindussmyg og verandadør leveres listfritt med sparklet og malt gipsforing. Innvendige dører leveres med fabrikkmalte hvite foringer og gerikter. Spikerhull sparkles og males. Gerikter leveres slette i ca. 12 x 70 mm. I leiligheter hvor ventilasjonsaggregatet er plassert i entré/gang leveres det hvit skyvedørsgarderobe uten innredning. Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap ut over dette, men det er avsatt
plass til skap i entré og på soverom.

Alle malte flater innvendig, dører og vindusdetaljer i farge NCS S0500N.

Bebyggelse

Prosjektet Poppelhagen planlegges å bestå av 4 leilighetsbygg med tilsammen 121 leiligheter med flott opparbeidet hageanlegg mellom byggene forbeholdt beboerne i prosjektet.

Leilighetene planlegges oppført i ett byggetrinn, men vil selges som flere salgstrinn. Det er planlagt at byggene i prosjektet Poppelhagen organiseres i to seksjonssameier. Dette prosjektet gjelder Sameiet Poppelhagen som planlegges å bestå av ca. 101 boligseksjoner i bygg A-C og to næringsseksjoner i bygg C mot Ekebergveien i 1. etasje mot Sæterkrysset - Ekebergveien. Det er pr. i dag ikke inngått avtale om salg av næringsseksjonene. Det kan være aktuelt med for eksempel helserelatert virksomhet eller servicebedrift, men selger står fritt til å leie ut og selge til annen virksomhet.

Det andre sameiet (på gnr./bnr. 183/672) planlegges å bestå av en samleseksjon bolig med 20 leiligheter som eies av ett borettslag og et næringsareal som blir til et servicebygg.

I hagen er det en «Hagevilla» hvor det planlegges etablert 2 seksjoner. I første etasje blir det en seksjon bestående av fellesarealer for alle boligseksjoner i prosjektet Poppelhagen. Her etableres det bl.a. lounge, kjøkken og hagestue. Arealene skal brukes som en møteplass for beboere, og hvor samtlige beboere i prosjektet Poppelhagen etter de regler sameiene fastsetter, også kan reservere og benytte disse arealene til egne arrangementer. Det blir to gjesterom i bygg C som også samtlige beboere kan booke inn til gjester. Disse fellesarealene (1. etg./kjeller i hagevilla og gjesterom i bygg C) søkes seksjonert som egne næringsseksjoner, og sameiene i prosjektet Poppelhagen får tinglyst en ideell eierandel i disse seksjonene.

I andre etasje i hagevillaen etableres en vanlig boligseksjon som blir en del av sameiet. Drift og utvendig vedlikehold av hagevillaen blir sameienes felles ansvar. Sameiene beslutter selv regler for tildeling, og kostnad for de sameiere som ønsker å bestille eget bruk av hagevillaen eller gjesterom. Selger tar forbehold om annen organisering av fellesfunksjonene dersom selger anser dette hensiktsmessig

Det etableres også et fellesrom for vedlikehold av sykler og smøring av ski i bygg C i forbindelse med sykkelkjeller. Fellesrommet kan disponeres av samtlige av beboerne i sameiene i Poppelhagen.

Tomt

Eiendommen planlegges sammenføyd og etter sammenføying vil tomtearealet være ca. 7 280 kvm. Deler av tomtearealet blir fradelt til offentlig veiarealer, gatetun eller friareal m.m. og vil ikke være del av den eide tomten. Offentlige arealene vil bli overtatt av kommunen/ offentlige myndigheter.

Foreløpig utomhusplan er inntatt i prospektet. Endelig utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse med detaljprosjekteringen iht arkitektens beskrivelse. Rekkverk iht arkitektens beskivelse monteres der det er krav til sikring på grunn av høyder. Det vil bli etablert snøsmelteanlegg i kjørebanen ved innkjøringsporter til garasjene. Det leveres utvendig belysning med lyssensor på fellesarealer i form av pullerter/lysmaster og lamper ved inngangspartiene og i nedkjøringsrampen

Parkering

Parkeringsplassene befinner seg i garasjekjelleren som har adkomst fra Ekebergveien, og som har innkjøring under bygg B i sydøstre hjørne. Denne garasjekjelleren betjener bygg A, B og C. Det vil også bli etablert utendørs parkeringsplasser som skal disponeres av naboeiendommen. Det vil i tillegg bli et begrenset antall parkeringsplasser under bygg D som kan bli tildelt dette sameiet. 5 stk. parkeringsplasser i garasjeanlegget under B vil bli overdratt til Ekebergveien 243 AS (Nordstrand bydelshus). Det vises til utomhusplan som er en del av prospektet.

Det følger ikke med parkeringsplasser til leilighetene. Parkeringsplasser kan kjøpes til fast pris (Kr. 590 000,-) , se prisliste for detaljer.

Oppvarming

Leilighetene oppvarmes med vannbåren gulvvarme på kjøkken, stue og entré, fra sentralanlegg med forbruksmåler til hver bolig. Varmekabler i gulv på bad, wc og eventuelt vaskerom. På soverom leveres det stikkontakt til panelovn under vindu. Det planlegges med felles berederanlegg plassert i teknisk rom med vannmåler for varmtvann til hver leilighet.

Betalingsbetingelser

10 % av total kjøpesum (inkluderer også evt. p-plass) forfaller ved utstedt garanti jfr. bustadoppføringslova § 12. Megler sender brev med informasjon om at garantien er stillet og ber om innbetaling i samsvar med opplysninger i kjøpekontrakt. Betaling skal skje til meglers klientkonto. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Beløpet blir å anse som et forskudd og utbetales av megler til selger mot dokumentasjon av garanti, jfr. bustadoppføringslova § 47. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

20 % av total kjøpesum (inkluderer også evt. p-plass) forfaller til betaling der kjøper er å anse som profesjonell iht. bustadoppføringslova (gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet). Profesjonell kjøper/ investor vil i disse tilfellene måtte innbetale forskudd uten at dette blir sikret ved garanti. Det vil i slike tilfeller inngås kjøpekontrakt i samsvar med Avhendingslovens bestemmelser.

Restkjøpesummen + omkostninger betales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før ved overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jfr. bustadoppføringslova § 47. Selger kan kreve at Kjøper stiller garanti for sine forpliktelser til å betale kjøpesummen og ev. tilleggs eller endringsbestillinger, jfr. buofl. § 46 annet ledd. Selger skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse.

Hvitvaskingsloven

Megler er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, "hvitvaskingsloven". Megler er derfor forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper, som blant annet innebærer plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle "reelle rettighetshavere".

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument (ved personlig fremmøte), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument. Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas "egnede tiltak" for å kartlegge "reelle rettighetshavere" av kjøper.
Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av Sem & Johnsen.

Dersom kjøper ikke bidrar til at Sem & Johnsen får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke Sem & Johnsen gjennomføre transaksjonen, jfr. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Meglere

Portrettbilde av Finn Bragnes

Finn Bragnes

Eiendomsmegler/Partner

Kontakt Finn på e-post
fbr@sem-johnsen.no

Kontakt Finn på telefon
91 31 58 18

Finn har arbeidet som boligmegler siden 1990, med hovedfokus på salg av nye boliger siden 1992: 10 år i OBOS (siste år som leder av nybyggavdeling), 10 år i Gjensidige NOR som ble innfusjonert med DNB Nybygg, 3 år hos Privatmegleren (salg og markedsansvarlig nybygg), nå i Sem & Johnsen som prosjektmegler. Finn er valgt til å ha megleransvar for store utbygginger som Pilestredet Park, Fornebu (Rolfsbukta, Koksabukta og Storøya), Krydderhagen på Hasle m.m.


Les mer
Portrettbilde av Iga Okon

Iga Okon

Eiendomsmegler

Kontakt Iga på e-post
io@sem-johnsen.no

Kontakt Iga på telefon
91 99 48 84

Iga ble uteksaminert fra Handelshøyskolen BI Oslo i 2017 og har spesialisert seg innenfor salg av nybygg siden 2018.
I løpet av disse årene har hun bistått i mer enn 1 000 bolighandler i Oslo og omegn sammen med ulike utbyggere.

Kvaliteter som legges til grunn for hennes arbeidsmetodikk er dedikasjon, positiv energi og en god gjennomføringsevne. Iga beskrives av sine kunder som meget serviceinnstilt og hardtarbeidende lagspiller. Hennes fokus er å jobbe strukturert med et stort engasjement for kundene sine.

Iga tar for tiden, på deltid ved siden av full jobb, en master i eiendomsutvikling på NMBU. Dette for å fordype seg ytterligere i eiendomsutviklingsfaget for gjennom dette å kunne gi kundene enda bedre råd og veiledning i planlegging av prosjektene.

Les mer

Ønsker du verdivurdering?

Ønsker du en gratis verdivurdering av egen bolig? Registrer deg under og motta et tilbud fra en av våre eiendomsmeglere.

Ønsker du heller å registrere deg som interessent på Poppelhagen B109? Klikk her