Råd og veiledning knyttet til gjennomføring av aktiviteter under koronautbruddet

Råd og veiledning knyttet til gjennomføring av aktiviteter under koronautbruddet

I denne artikkelen gir vi våre kunder råd og veiledning til hvordan man skal forholde seg til gjennomføring av nødvendige aktiviteter knyttet til kjøp/salg og leie/utleie under virusutbruddet.

Situasjonen endrer seg raskt, og denne artikkelen oppdateres løpende.Vi oppfordrer alle som står foran deltakelse i aktuelle aktiviteter til løpende å oppdatere seg her.

(Publisert 18/3-20 kl 20:01. Hver seksjon under er datert for endringer).

Overtakelse

Dersom du står foran overlevering eller overtakelse av en bolig i den nærmeste fremtid, kan gjennomføring av dette medføre en potensiell smittefare og krever derfor at partene tar forholdsregler.

Overtakelse gjennomføres uten fysisk kontakt, og det oppfordres til å holde minst en meters avstand gjennom overtakelsesbefaringen. Partene skal være representert med færrest mulig representanter.

Hvis kjøper eller leietaker er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen. Kontakt din megler for å få oversendt mal for fullmakt.

Hvis selger eller utleier er smittet, viser tegn til dette eller sitter i karantene må dette meldes umiddelbart til megler. Megler vil da umiddelbart informere kjøper.

Selger/utleier er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dette innebærer også at den skal være uten smittefare for kjøper/leietaker. Ved smitte hos selger/utleier må boligen vaskes svært nøye, og være fraflyttet/stå tom i 5 dager før den kan overleveres.

Det anbefales at selger/utleier og kjøper/leietaker blir enige om frivillig endring av avtalt overtakelsestidspunkt med tilhørende forpliktelser hos begge parter.

Dersom kjøper ikke ønsker å samtykke til endring av avtalt overtakelse: En utsettelse av overtakelse grunnet smitte hos selger/leietaker vil etter vår tolkning av gjeldende regler medføre force majeure og derigjennom suspensjon fra sin forpliktelse fra å overlevere. Det er rimelig å anta at selger/utleier innenfor gjeldende regelverk vil kunne få noe tid til å områ seg (tid til å vaske/flytte), samt la boligen stå ubebodd i 14 dager før overlevering uten av kjøper/leietaker kan gjøre gjeldende krav mot selger/utleier.

Dersom selger/utleier samtidig er kjøper/leietaker av en annen bolig, vil smitte ikke være en oppfyllelseshindring for egen overtakelse av ny bolig, da hen i et slikt tilfelle kan representeres av en stedfortreder med fullmakt slik påpekt ovenfor.

Spesielt om fritidseiendom, se egen overskrift lenger ned på siden.

(Denne seksjonen er oppdatert 25/6-20 kl 14:10)

Kontraktsmøte

Under virusutbruddet avholdes ingen fysiske kontraktsmøter, med mindre det er helt spesielle, tungtveiende årsaker til dette. Megler vil forberede alle nødvendige dokumenter for elektronisk signtur med bankID. De dokumenter som ikke kan signeres elektronisk (enkelte skjøter/pantedokumenter) vil legges på vent og signaturer vil bli innhentet av megler når det er nødvendig for fremdrift av transaksjonen.

Dersom det er nødvendig med fysisk gjennomføring, vil megler legge til rette for at partene deltar hver for seg og at smitteverntiltak iverksettes.

Megler har tilgang til flere verktøy for elektronisk samhandling, herunder Microsoft Teams og Facetime. Forespør gjerne din megler om å tilrettelegge for videokonferanse dersom det er forhold du ønsker å diskutere med megler eller noen av partene.

(Denne seksjonen er oppdatert 18/3-20 kl 20:01)

Visning

Vi ønsker trygge visninger med så lav smitterisiko for korona som mulig. Vi møter deg derfor med et smil fremfor å håndhilse. Vi har innført tiltak som sikrer at visningene vil bli gjennomført på en så trygg måte som mulig.

Vi vil i denne perioden i så stor grad som mulig legge til rette for individuell deltakelse på visning. Dersom det annonseres fellesvisning, vil vi at alle deltakere på forhånd melder sin ankomst slik at megler kan koordinere gjennomføringen. På våre hjemmesider samt på finn-annonsene er det lagt opp for slik påmelding, samt mulighet for å forespørre privat visning. Hvis du ikke har avtalt tidspunkt med megler så kan du risikere å måtte stå utenfor til alle interessenter som har booket tid har fått sett på boligen. Visninger uten påmeldte vil ikke gjennomføres.

Dersom du er smittet eller sitter i karantene har vi dessverre ikke mulighet til ta deg imot på visning nå.

I denne perioden deler vi ikke ut fysiske prospekter, men megler vil besørge elektronisk oversending dersom du ikke allerede har lastet prospektet ned på forhånd. Det er ikke anledning til å berøre noen overflater under visningen, megler vil derfor vise deg rundt i boligen og åpne de dører/skap som er ønskelig.

Megler har tilgang til flere verktøy for elektronisk samhandling, herunder Microsoft Teams og Facetime. Forespør gjerne din megler om å tilrettelegge for videokonferanse/videovisning dersom du er smittet, i karantene eller av andre årsaker ikke ønsker å delta på ordinær visning.

For selger

Dersom du er smittet eller er i karantene har vi dessverre ikke mulighet til å vise frem boligen din nå. For det tilfelle at boligen allerede ligger ute i markedet og noen ønsker å se den, vil megler dersom det er ønskelig fra partene bistå/instruere deg i gjennomføring av videovisning.

Før, mellom og etter gjennomføring av visninger, må alle overflater vaskes grundig: Dører/dørhåndtak, benkeplater, skap-og skuffefronter, gulv, vindushendler, ringeklokke og evt. portåpner samt alle nøkler (også bodnøkler/garasjeåpner). Husk også relevante områder i fellesarealer/oppgang.

Megler vil forestå alle visningene i denne perioden på egen hånd, og det er ønskelig at eier forlater boligen i god tid før visningsstart. Det bør derfor avtales overlevring eller utlegg av nøkler. Oppdatering etter visning skjer over telefon, og eier kommer derfor tilbake til boligen etter at megler har gjennomført visningen og forlatt boligen. Konferer din megler for ytterligere info om gjennomføring av trygge visninger.

(Denne seksjonen er oppdatert 04/5-20 kl 06:30)

Befaring / salgsforberedelser

Befaringer med megler for prisvurdering eller inngåelse av samarbeid går foreløpig som normalt. Vi har imidlertid sterkt fokus på smittevernforebyggende tiltak, med streng håndhygiene og minimum 1 meters avstand. Vi hilser og avslutter med et smil fremfor et håndtrykk.

Vi går ikke igjennom materiell sammen med deg under befaringen, ei heller legger vi noe igjen. Aktuelle dokumenter vil bli oversendt for elektronisk behandling før eller etter befaringen.

Øvrige salgsforberedelser som befaring med takstmann, fotograf, stylist mv. går også som normalt. De fleste av våre leverandører foretrekker/forutsetter imidlertid å ha tilgang til boligen uten at eier er til stede, gjennom at det organiseres utlån av nøkler. Vi har lang erfaring med samarbeid med våre leverandører og har full tillit til at disse opptrer med respekt og varsomhet, og vår vurdering av risikoen er at den er svært lav. Vi oppfordrer derfor til å følge aktørenes ønske/forutsetning knyttet til dette.

Megler har tilgang til flere verktøy for elektronisk samhandling, herunder Microsoft Teams og Facetime. Forespør gjerne din megler om å tilrettelegge for videokonferanse/videobefaring. Vi gjør oppmerksom på at Finanstilsynet forutsetter at megler har foretatt en fysisk befaring av boligen før prisvurdering og eventuell publisering i markedet, og at det ikke har kommet lempninger på dette knyttet til koronautbruddet. En videokonferanse vil derfor kun være en del av din kontakt med megler, men vil i enkelte tilfeller bidra til å utsette befaring eller gjøre den mer effektiv.

(Denne seksjonen er oppdatert 04/5-20 kl 06:30)

Spesielt om fritidseiendom

Råd og veiledning knyttet til aktiviteter som nevnt ovenfor gjelder mens korona-epidemien pågår også for fritidsboliger. Dersom disse følges er vår tolkning at alle aktiviteter knyttet til formidling av fritidsboliger kan opprettholdes.

Forbudet mot å overnatte på fritidsboliger i andre kommuner enn bostedskommunen er opphevet pr 20/4-2020. Det er imidlertid en fortsatt nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, fordi det øker faren for smittespredning. Vi anbefaler derfor at aktiviteter knyttet til omsetning av fritidseiendom gjennomføre så effektivt og hensynsfullt som mulig, med færrest mulig deltakende og med minst mulig reise/overnatting.

(Denne seksjonen er oppdatert 18/4 kl 11:39).

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne!

Liste med 1 menneske