GVITSTEINÅSEN - Eventyrlige utsiktstomer med nærhet til høyfjellsterreng og alpinsenter. 4/6 SOLGT.

GVITSTEINÅSEN - Eventyrlige utsiktstomer med nærhet til høyfjellsterreng og alpinsenter. 4/6 SOLGT.

Nøkkelinfo

  • Pris
    3.200.000 – 4.400.000,–
  • Boligtype
    Hyttetomt
  • Eierform
    Selveier

Morten Høegh

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Megler: Morten Høegh

Christer Holmen

Eiendomsmegler

Megler: Christer Holmen

Kort om prosjektet

GVITSTEINÅSEN - Eventyrlige utsiktstomer med nærhet til høyfjellsterreng og alpinsenter. 4/6 SOLGT.

Høydepunkter

Meget attraktivt beliggende i naturskjønne omgivelser på Kopsengseter like ved Gvitsteinåsen mellom Norefjell og Djupsjøen. Tomtene ligger tilbaketrukket, meget usjenert og barnevennlig til. Lite trafikk! Flott utsikt mot Gaustatoppen. Høyt, fritt og solrikt ca 900 m.o.h. i etablert hytteområde. Løypenett for langrenn med maskinpreparerte løyper i umiddelbar nærhet som tar deg ned mot Norefjell eller opp til høyfjellet. Kort vei til Bøseter med hotell, restauranter, SPA m.m. Drøye 10 minutters kjøretur til Norefjell Alpinanlegg. Flotte turmuligheter sommer som vinter med turstier og løyper rett utenfor stuedøra.

Faste løpende kostnader

Fritidsboliger blir taksert for eiendomsskatt.
Årsavgift djupsjøveien kr. 1.000, - pr år (2022).
Brøyting og vedlikehold Gvitsteinåsveien kr. 5.000, - pr. år.
Eggedalturlag (løypekjøring) kr. 900,- pr. år.

Kommunale avgfiter på fritidsboliger. Sats er ikke fastsatt.

Renovasjon: Fra og med 2022 kommer faktura fra RFI (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS).

Øvrige kostnader som forsikring, strøm, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Byggemåte

Det kan oppføres en fritidsbolig (hovedhytte), uthus, garasje/anneks og evt. andre bygninger innenfor godkjent og fradelt tomt. Uthus, garasje/anneks og andre bygninger kan være frittliggende. Parkering kan bebygges. Underetasje kan tillates der terrenget tilsier det.

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 236 m² BYA (inkl. 36 m² til parkering).

Bygninger skal ha saltak- og/eller pulttak/samansette takflater med takvinkel 10- 35 grader.

Det opparbeides to parkeringsplasser pr. tomt. Minst en av parkeringsplassene kan være i garasje.

Maksimal mønehøgde er 5,70 m over gjennomsnittlig planert terreng for tomtene F1-F6.

Mer om eiendommen

Innenfor områdene kan det anlegges turstier og skiløyper.

Bebyggelse

Byggesøknad
- Med søknaden skal det framlegges en situasjonsplan/utomhusplan som redegjør for:
- Eksisterende og nye terrengforhold
- Skjæringer, fyllinger og murer
- Bygningers plassering med høgdeangivelse, inkl. terrengsnitt
- Forhold til bebyggelse på naboeiendommer
- Deponering og mellomlagring av overskuddsmasser
- Utenomhusplan i målestokk 1:200 eller 1:500 som viser tiltakets plassering

Tomt

Eiet tomt: 1000 kvm.
F1: 644 m2. Pris: 3.200.000,- eks omkostninger.
F2: 798 m2. Pris: 3.400.000,- eks omkostninger.
SOLGT: 628 m2. Pris: 3.400.000,- eks omkostninger.
SOLGT F4: 1016 m2. Pris: 3.900.000,- eks omkostninger.
SOLGT F5: 1403 m2. Pris: 4.200.000,- eks omkostninger.
SOLGT F6: 1579 m2. Pris: 4.400.000,- eks omkostninger.

Fra: 3 200 000,- til 4.400.000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
585,- Tingl. gebyr pantedokument.
585,- Tingl. gebyr skjøte.
172,- Panteattest.
80 000,- Dokumentavgift 2,5% av salgssum (forutsatt salgssum 3 200 000,-)

--------------------------------------------------------

Totalpris inkl. omkostninger ved salg til: 3 281 342,-. (forutsatt salgssum kr. 3.200.000,-). Dokumentavgift vil variere fra tomt til tomt.

Det skal foreligge godkjent VA-plan for delområdene A, B, C og F før igangsettingstillatelse for nye tiltak kan gis.

Nødvendige tekniske anlegg skal være bygd, godkjent og satt i drift før det kan gis brukstillatelse for bygninger som skal knyttes til disse anleggene.

Parkering

Parkeringsplassene anlegges på egen tomt og dimensjoneres for 2 bilplasser pr. fritidsbolig. Parkering kan være i garasje.

Oversikt tomter.
Meget attraktivt beliggende i naturskjønne omgivelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøte og koster mellom kr 4 100,- og 13 900,- avhengig av boligtype og forsikringsprodukter. Egenandel på kr 4.000,- påløper etter 10 advokattimer eller ved tvist (hvis et fremsatt krav er bestridt eller ubesvart). Egenandelen refunderes dersom kunden mottar erstatning/prisavslag fra motparten. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse.

Matrikkel

Gnr. 130 bnr. 262 i Krødsherad kommune

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Angi ønsket overtakelse i deres bud. Ved tomtesalg gjennomføres ikke overtakelsesforretning.

Hvitvaskingsloven

Megler er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, "hvitvaskingsloven". Megler er derfor forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper, som blant annet innebærer plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle "reelle rettighetshavere".

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument (ved personlig fremmøte), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument.

Leppejuv
Dronefoto sett mot Gaustad.

Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas "egnede tiltak" for å kartlegge "reelle rettighetshavere" av kjøper.
Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av Sem & Johnsen.

Dersom kjøper ikke bidrar til at Sem & Johnsen får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke Sem & Johnsen gjennomføre transaksjonen, jfr. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Dronefoto sett mot Norefjell Ski & Spa.
Dronefoto sett mot Augunshaug.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok anses som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som en mangel. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det samme gjelder unnlatelse av å undersøke forhold på visning/før bud inngis.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. Det kan ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Dronefoto sett mot Storleinåsen.
Dronefoto
Dronefoto

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm, og kjøper la vekt på opplysningen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel). Dette beløpet har ikke betydning for vurderingen om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jfr. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Oversiktsbilde tomteområde
Sykkelsti Øvre Djupsjøløype

Meglere

Portrettbilde av Morten Høegh

Morten Høegh

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Kontakt Morten på e-post
mh@sem-johnsen.no

Kontakt Morten på telefon
90 09 01 91

Morten Høegh har vært megler i 16 år, og arbeidet mye med fritidseiendommer ved sjøen og på fjellet. Norefjellområdet fra Høgevarde, Tempelseter, Eggedal og Norefjelltoppen er Høeghs hovedfokusområde.

Her selges det tomter, leiligheter og hytter, i alle prisklasser, og han har en stor portefølje av kunder både på kjøper- og selgersiden. Høegh er mest kjent som "Fjellmegleren på Norefjell", men omsetter løpende også leiligheter og hus i Oslo.

Les mer