Politisk eksponert person (PEP)

Politisk eksponert person (PEP)

Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Regler om politisk eksponerte personer (“PEP”) er inntatt i hvitvaskingsloven §§ 15 annet og tredje ledd, 18 og hvitvaskingsforskriften § 11.

For PEP skal forsterket kundekontroll anvendes i alle tilfeller. En kunder er å anse som en PEP når denne er en fysisk person som:

1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge,
2. er nært familiemedlem til person som nevnt i nr. 1, eller
3. er kjent medarbeider til person som nevnt i nr. 1

Med "innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling" menes:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak, og
7. innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1 til 5 i en internasjonal organisasjon.

Med "nært familiemedlem" menes:

1. ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle,
2. barn
3. ektefeller eller partner til barn, og
4. forelder.

Med "kjent medarbeider" menes en fysisk person som er kjent for å:

1. være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en person som er innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling, eller nært familiemedlem til innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling,

2. ha nær forretningsforbindelse til en person som er innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling, eller nært familiemedlem til innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling, og

3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling, eller nært familiemedlem til innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling.

Kilde: Advokatforeningen